Firma Hydros świadczy usługi doradczo-projektowe w dziedzinie ochrony środowiska. Skupia wokół siebie specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu projektów środowiskowych na potrzeby samorządów terytorialnych.

Więcej ...


! Ankieta dla mieszkańców miasta Częstochowa !

Oferujemy wykonanie:

 • strategii zrównoważonego rozwoju
 • programy ochrony środowiska
 • plany gospodarki odpadami
 • studia wykonalności (feasibility study) przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji planów gospodarki odpadami
 • programy usuwania azbestu
 • inwentaryzacja wyrobów azbestowych na terenie gminy wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
 • raporty odziaływania inwestycji na środowisko
 • określanie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wraz z harmonogramem działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów
 • projekty techniczne z zakresu instalacji sanitarnych (sieci i instalacje wod-kam, c.o., kotłownie, wentylacji, klimatyzacji
 • pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację projektów proekologicznych, obsługa aplikacji i wniosków (NFOŚiGW, WFOŚiGW, fundusze UE)